راهنمای مشارکت

گام اول:ثبت نام در سامانه مشارکت های اجتماعی

گام دوم: بررسی اطلاعات ثبتی و مستندات ارائه شده تشکل، توسط اداره فرهنگی اجتماعی منطقه محل استقرار تشکل

گام سوم: در صورت عدم ئائید برگشت به تشکل برای بارگزاری مستندات و مجوز از قسمت بارگزاری مستندات

گام چهارم:باز شدن امکان ثبت درخواست مشارکت و ثبت آن توسط تشکل

گام پنجم:بررسی مشارکت درخواستی در منطقه مورد تقاضا برای برنامه های محلی و منطقه ای و در معاونت اجتماعی و مشارکت ها برای برنامه های با گستره اجرای شهری،استانی، کشوری،بین المللی و یا درخواست های با مجموع رقم بالای 20 میلیون ریال

شماره تماس مناطق

منطقه معاون فرهنگی اجتماعی کارشناس فرهنگی اجتماعی شماره تماس
منطقه یک
جواد امیری دلوئی
مصطفی اشرفی
31293039
منطقه دو
مهدی یوسف زاده
سیده زهرا اسحاقی
31293381
منطقه سه
دانیال نظری
خانم کرمانی
31293719
منطقه چهار
صادق خاتونی
زهره جهانشیر
31294091
منطقه پنج
سید داوود نبی زاده
علیرضا حیدری
31294389
منطقه شش
احسان حسن نژاد
زهره خسروی
31294438
منطقه هفت
عقیل قدرتی
صغری علی پور
31294771
منطقه هشت
مهدی حامدی
مهدی سرمدی
31295181
منطقه نه
مسلم ابراهیم زاده
مهدی صابر مقدم
31295327
منطقه ده
حمزه صبوری
محمدجواد میرزایی
31295890
منطقه یازده
حمیده قهرمانی
محمدرضا رنجبر گلستانی
38696830
منطقه دوازده
مصطفی عباسی
سپهر غلام پور
31296338
منطقه ثامن
مهدی دانشمند
علیرضا غفوریان
33692290